Automatgenererad bild.

Från vänster: Heije Westberg, E4Mistra och Lisbeth Jonsson, PlantCom Mistra på Mistras programchefsmöte på Högberga Gård i oktober 2012.

Publicerad

31 januari 2013

Ekonomi

Syftet med detta avsnitt om Mistras ekonomiska riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra samt till den ekonomiska redovisning som inlämnas till Mistra en gång per år. Samtidigt ger de ett ramverk för hur finansieringen får användas i ett beviljat program.

Utbetalning och kostnader

Program och centra kan rekvirera medel enligt överenskommen betalplan efter det att den årliga programplanen har godkänts av Mistra. Programplanen ska inlämnas senast den 1 december varje år om ingen annan överenskommelse har gjorts. Programvärden har sedan i uppdrag att vidareförmedla de utbetalda medlen till programmets parter för att täcka deras kostnader för programmets genomförande. Med programmets kostnader avses direkta kostnader.

Direkta kostnader 

Med direkta kostnader för programmet menas bruttolön och lönebikostnader, resekostnader, förbrukningsmaterial, avskrivningar på investeringar i projektet samt övriga kostnader som exempelvis licenser, hyra av särskild lokal, kostnader i samband med seminarier etc.

Bidrag till indirekta kostnader inklusive lokaler

För utlysningar fr o m 2016-04-01 bidrar Mistra för deltagande universitet och högskolor med maximalt 155 tkr per heltidsekvivalent och år för täckande av universitets-, fakultets-, institutions-, och avdelningsgemensam administration samt lokalkostnader.

För övriga deltagande parter utgår ett omkostnadspålägg baserat på bruttolön och lönebikostnader. I pålägget ska kostnader för lokaler, tele- och datorkostnader, arbetsledning, utbildning samt kostnader för central administration och företagsledning ingå. Se vidare dokumentet Godkända kostnader och godkänd motfinansering.

För pågående program, centrum och projekt gäller avtalade modeller för indirekta kostnader.

Ekonomisk redovisning

Förutom programplanen ska programvärden varje år lämna in en detaljerad ekonomisk redovisning för föregående kalenderår som ska vara Mistra tillhanda senast den 31 mars. Den ekonomiska redovisningen ska vara godkänd av programstyrelsen och avse faktiskt upplupna totala kostnader fördelade på  

  • Bruttolön + lönebikostnader (inga interna avgifter godkänns som lönebikostnader)
  • Resekostnader
  • Förbrukningsmateriel
  • Avskrivningar på investeringar i projektet
  • Övriga direkta kostnader (licenser, hyra av särskild lokal, kostnader i samband med seminarier mm)
  • Externa tjänster
  • Indirekta kostnader inklusive lokalkostnader

Revision m m

I programavtalet skrivs det ofta in en paragraf att Mistra har rätt att utse en revisor för granskning av programvärdens åtaganden. Vid revision ska programvärden se till att erforderligt material ställs till Mistras och den av Mistra utsedda revisorns förfogande.

Frågor

Mistras administrative chef, Birgitta Jonsson Palmgren, bistår gärna om frågor uppstår kring budget och ekonomisk redovisning..