Automatgenererad bild.

Från vänster: Cecilia Örnroth, Mistra Urban Futures och Heije Westberg, E4Mistra diskuterar på Mistras programchefsmöte på Högberga Gård i oktober 2012.

Publicerad

31 januari 2013

Kommunikation och användardialog

Kommunikation är en viktig del i programmet. Den ska både skapa internt utbyte mellan deltagarna och skapa en dialog med användare och därmed bygga broar mellan forskning och samhälle. Kommunikationen ska lyfta fram programmets resultat så att de kommer till praktisk användning.

Integrerad kommunikation
Kommunikationen är en integrerad del av programmets verksamhet och ska hela tiden utformas utifrån programmets mål och vision. Varje program ska ha en kommunikationsstrategi och operativ kommunikationsplan som omfattar intern och extern kommunikation till olika målgrupper. Mistra vill poängtera vikten av att ha användarnyttan i fokus i all kommunikation. För att lyckas med detta krävs särskild kompetens inom kommunikation. En person bör ha det övergripande kommunikationsansvaret och en särskild budget för kommunikationsarbete ska avsättas inom programmet.

Att utveckla användardialogen
Redan under planeringen av ett program inleds dialogen mellan forskarna och användarna. Dialogen behöver sedan utvecklas och hållas levande under hela programmets gång för att programmets resultat ska kunna komma till användning. Hur programmets användardialog ska utvecklas styrs av vilken eller vilka typer av användare av forskningsresultaten som programmet riktar sig till. Dialogen behöver även anpassas till olika stadier i programmets utveckling.

Programkommunikation
Programmets kommunikation involverar alla i programmet. Kommunikation är allt ni gör inom programmet och allt ni säger. Arbetet behöver ledas av en professionell kommunikatör och omfattar oftast minst en halvtidstjänst.

Här kan du läsa om riktlinjerna för årsrapport.

Mistras krav på programmets kommunikation

  • Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan (ska ingå i den övergripande programplanen).
  • Årsrapport avsedd att nå en bredare användargrupp.
  • Extern webbplats.
  • En person som är kommunikationsansvarig.
  • En särskild budget för kommunikationsarbete.

Mistra Webbredaktör