Hur kan Mistras forskning bidra med samhällnytta?

Forskningsprogrammen kan leda till att nya varor, tjänster eller processer tas fram som leder till lägre miljöbelastning och stärker konkurrenskraften hos svenska företag. Resultaten kan även ge en grund för nya styrmedel och beslutsstödssystem, internationella förhandlingar samt en djupare förståelse för miljöfrågornas roll och tyngd i samhällsutvecklingen. Forskarstudenter utbildade inom programmet kan dessutom sprida sig till företag och offentliga aktörer och bidra med kompetens inom viktiga områden.