Publicerad

21 juni 2012

Kapitalförvaltning

Mistra bildades 1994 och startade med ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Medlen kom från de tidigare löntagarfonderna. Vid utgången av 2014 var kapitalet 3,1 miljarder kronor och sedan starten har Mistra betalat ut 3,6 miljarder kronor till olika satsningar.

Sedan april 2007 är hela Mistras kapitalförvaltning placerad enligt hållbarhetskriterier för att avspegla Mistras uppdrag att bidra till att lösa miljöproblem och att verka för en hållbar utveckling. Detta ska göras med rimlig avvägning mot kravet i stadgarna på god avkastning och begränsad risk.

Placeringsregler

Mistra har ingen egen kapitalförvaltning utan använder externa förvaltare. Mistras styrelse fastställer årligen en övergripande placeringspolicy som styr kapitalförvaltningskommitténs arbete. I policyn anges de mål som gäller för kapitalförvaltningen, bland annat att tillgångarna ska placeras i företag som tydligt redovisar såväl sin negativa som positiva miljö- och sociala påverkan, och i företag som systematiskt arbetar för att minimera negativ påverkan och optimera positiv påverkan från sin verksamhet.

Inom branschen finns flera uttryck för kapitalförvaltning för hållbar utveckling. Mistra använder begreppet SRI – Social Responsible Investment i en vid tolkning. För Mistra innefattar begreppet SRI tre dimensioner – ekonomi, ekologi samt kulturella och sociala aspekter.

Mistra Webbredaktör