Publicerad

29 december 2012

Så arbetar vi

Forskning från Mistra ska leda till en god livsmiljö och främja
utvecklingen av starka forskningsmiljöer med betydelse för Sveriges
framtida konkurrenskraft. Målet är att investeringarna ska bidra till
att företag, offentliga aktörer och andra användare utvecklar nya
produkter, tjänster och arbetsmetoder för att möta samhällets
miljöutmaningar.

Mistras ändamål och arbetssätt

En viktig utgångspunkt för Mistra är att forskningen bedrivs i samverkan som bygger broar, dels mellan olika vetenskapliga discipliner, dels mellan forskning och olika användare.

Mistra ställer höga krav på de program man finansierar. Mistra följer programmen aktivt hela vägen och stödjer programmens styrelser för att säkerställa att målen nås.

Mistras ambition är att vara en tillräckligt flexibel finansiär för att alla program ska kunna hitta den bästa lösningen för att nå sina mål.

Långsiktiga program nära användare

Mistra finansierar för närvarande ett femtontal forskningsprogram och två Centrumbildningar. Programmen löper vanligtvis på åtta år (i två faser om fyra år med utvärdering efter fas 1). Forskningen sker vid universitet, högskolor, forskningsinstitut och företag i Sverige och i vissa fall i utlandet. Ett flertal stora och små företag och organisationer är kopplade till Mistras forskning. Några exempel är SCA, Volvo, AstraZeneca, H&M, Stora, Stena Metall och Myrorna.

Nya forskningssatsningar

Mistra har en särskild process för att ta fram och utveckla nya forskningssatsningar. Mistra ställer höga krav på att resultaten från forskningsprogram och andra investeringar ska komma till nytta och bidra till arbetet med hållbar utveckling. Kravet på att investeringarna i forskningsprogram och andra insatser ska leda till praktisk miljönytta skiljer Mistra från många andra forskningsfinansiärer.