Automatgenererad bild.
Publicerad

30 november 2015

Mistras koldioxidavtryck 2016


Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har sedan 2007 investerat sitt kapital utifrån hållbarhetskriterier. En hållbar kapitalförvaltning ingår som en naturlig del i Mistras uppdrag att bidra till att lösa prioriterade miljöproblem och verka för en hållbar samhällsutveckling. Mistra vill också med hjälp av eget exempel och faktabaserade åsikter påverka andra investerare att förvalta sitt kapital utifrån hållbarhetskriterier. Mistra investerar huvudsakligen i fonder och anlitar externa förvaltare. Mistra arbetar aktivt med sina förvaltare för att via dem utöva ägarstyrning.

Mistra har skrivit under det internationella initiativet Montreal Pledge (www.montrealpledge.orglänk till annan webbplats) och därigenom förpliktigat sig att årligen mäta och rapportera koldioxidavtrycket från stiftelsens investeringar.

Samtidigt är Mistra väl medveten om de begränsningar som finns i detta mätetal, både kring osäkerheter och ofullständig rapportering, ofullständig täckning av värdekedjan, brist på systemsyn och inkludering av positiv påverkan, samt framtida potential för verksamheter i omställningen till en klimatekonomi. Genom att aktivt diskutera hur denna indikator kan användas, eller inte användas, avser Mistra att bidra till en fortsatt utveckling av hållbarhetsanalysen där ett koldioxidavtryck endast kan betraktas som en indikator, ett verktyg i en större verktygslåda. Pågående forskning finansierad av Mistra kommer dessutom att ta fram nya fakta kring denna typ av indikatorer och ranking-system. Mistras hållbarhetsanalys av investeringar baseras därför på en bredare och djupare analys, som inte kan ersättas av det förenklade mätetal som ett koldioxidavtryck utgör. I årets analys av Mistras portfölj finns tydliga svenska fondexempel när koldioxidavtrycket är sämre an jämförelseindex, men där en djupare analys visar att orsaken är investeringar i klimatlösningsinriktade industrier kopplat till en svensk bioekonomiomställning, istället för investeringar i mer lågemitterande sektorer. Således investeringar i en hållbar riktning, som också är bra för svensk konkurrenskraft, oavsett vad koldioxidavtrycket indikerar.

Mistra har med hjälp av analysföretaget Trucost mätt koldioxidavtrycket för såväl hela aktieportföljen som för individuella fonder per 30 september 2016. I analysen ingår data för direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från inköp av energi, affärsresor och logistik (Scope 2 plus affärsresor och logistik). Beroende på tillgång till och kvalitet på underliggande data har dessa ibland kompletterats eller uppskattats. Koldioxidavtrycket är beräknat utifrån Mistras ägarandel i respektive företag genom investering i respektive aktiefond.

Mistra redovisar koldioxidavtrycket dels som ett absolut värde (tCO2e) och dels som koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras dels till ägarandel av bolagets omsättning (tCO2e/MSEK omsättning) och dels till investerat kapital (tCO2e/MSEK investering).

Det absoluta koldioxidavtrycket per 30 september 2016 uppgår till 12 077 tCO2e (fg år 13 926 tCO2e). Se bilden ovan.

Resultatet har i år jämförts med samma jämförelseindex som används för portföljens finansiella utveckling (SIXPRX/MSCI AC World), vilket är en förändring av jämförelseindex jämfört med föregående år. Av denna anledning har också föregående års jämförelse av koldioxidavtryck räknats om utifrån det nya jämförelseindexet.

Den analyserade aktieportföljen hade ett marknadsvärde på 1 309 miljoner kronor exklusive likvida medel i fonderna, vilket motsvarar 42 procent av Mistras samlade investeringar (fg år 1 225 miljoner kronor motsvarande 40 procent).

Mistra Webbredaktör