Automatgenererad bild.
Publicerad

2 december 2013

Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk

Det övergripande målet med denna utlysning är att bidra till en effektivare men samtidigt miljömässigt hållbar odling och uppfödning av växter och djur. Det behövs strategier, ny teknik och styrmedel som kan ge högre avkastning och samtidigt minska miljöpåverkan. I utlysningen ryms såväl vattenbruk som jord- och trädgårdsbruk.

Inriktning
Centrala frågeställningar i utlysningen är hur man kan sluta kretsloppen, minska miljöpåverkan, förbättra djurskyddet och effektivisera processerna inom hela produktionskedjan. Fokus ligger på att utveckla vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk i vår del av världen, men med en global och samhällelig helhetssyn.
Forskningsprojekten bör vara transdisciplinära och genomföras i samverkan med berörda samhällsintressenter och branscher.

Projekten får gärna vara tvärvetenskapliga och ha ett samhällsvetenskapligt inslag. Projekt som har en systemansats innefattande kretslopp och samband mellan olika brukningsformer, inte minst mellan vattenbruk och jordbruk, välkomnas.

Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse har alla ett långsiktigt engagemang inom det tematiska område som denna utlysning omfattar. Mistra är öppet för ett fortsatt engagemang i traditionell Mistraprogramform inom hela eller delar av det tematiska området i ett senare skede, beroende på hur framgångsrik forskningen blir och vilka behov av ytterligare kunskap som efterhand identifieras.

Tidsplan

2 september 2013
Utlysningen öppnas                            

31 oktober 2013
Sista ansökningsdag. Ansökningar registreras i Formas Direct.

November 2013 – februari 2014
Utvärdering av ansökningar

Mars/april 2014
Finansiärerna fattar beslut

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner:

Mattias Norrby, forskningssekreterare, Formas
08-775 40 21, 072-250 59 73
Mattias.Norrby@formas.se

Thomas Nilsson, programansvarig, Mistra
08-791 10 22, 070-629 88 12
Thomas.Nilsson@mistra.org

Helena Fredriksson, forskningschef, Lantmännen
010-556 10 47, 070-927 80 50
Helena.Fredriksson@lantmannen.com

Mistra Webbredaktör