Automatgenererad bild.
Publicerad

26 augusti 2015

Mistra Innovation
- Tredje utlysningen 2015-2019


Innovativa uppfinningar och nya forskningsresultat minskar belastningen
på miljön

Mistra Innovation inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer.

Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Mistra planerar att investera totalt 80 miljoner kronor, under en åttaårs period inom detta område. De två första utlysningarna resulterade i en investering av 37 miljoner kronor i elva projekt.
 
Totalt 20 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna utlysning. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning.
 
Detta är den tredje av fyra planerade utlysningar. Utlysningstexten finns även på engelska och vid eventuella avvikelser är det den engelska texten som gäller.

Kontaktperson:
Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra Innovation, chris.welch@mistra.org eller 070-7323074.

Mistra Webbredaktör